Integritetspolicy

Integritetspolicy

Du har säkert hört talas om GDPR. Det står för General Data Protection Regulation och är den nya dataskyddslagen som börjar gälla inom EU from 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen PuL.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vårt mål är att skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig som kund. VI behöver därför vissa personuppgifter för att tex kunna generera inloggningsuppgifter till hemsidan, lägga in uppgifter för offert, order och fakturering samt informera om kampanjer och produktnyheter.

Integritetspolicy

Du har säkert hört talas om GDPR. Det står för General Data Protection Regulation och är den nya dataskyddslagen som börjar gälla inom EU from 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen PuL.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Vårt mål är att skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig som kund. VI behöver därför vissa personuppgifter för att tex kunna generera inloggningsuppgifter till hemsidan, lägga in uppgifter för offert, order och fakturering samt informera om kampanjer och produktnyheter.

[wpanchor id=”integritetspolicy-1″]

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknads-föring (”Integritetspolicy”) beskriver hur vi
inom DisplayGrossisten AB, Grev Turegatan 35, 114 38 Stockholm, info@ecodisplay.se,
(”Ecodisplay”, ”vi”) samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter.
1.1 Integritetspolicyn gäller då Ecodisplay tillhandahåller tjänster och produkter och i övrig
kontakt med Ecodisplay, såsom besök på webbplats och mailkontakt. Integritetspolicyn
gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av konto
på kundwebb.
1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina, dina kunders, dina mottagares
personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att
personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.[wpanchor id=”integritetspolicy-2″]

2. Personuppgiftsansvarig

Ecodisplay är personuppgiftsansvarig för Ecodisplays behandling av dina personuppgifter och
ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.[wpanchor id=”integritetspolicy-3″]

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna köpa våra produkter och tjänster eller kontakta oss för information
och uppföljning måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
3.2 Ecodisplay samlar in och behandlar de personuppgifter som krävs för att kunna utföra
våra tjänster när du genomför ett köp via vår webbplats, när du beställer någon av våra
tjänster via vår kundtjänst eller när du skickar elektroniska beställningar på våra tjänster.
Informationen som samlas in från dig vid offertförfrågningar eller beställningar krävs för att
du ska kunna ingå avtal med Ecodisplay och för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och
produkter.
3.3 Om du är Kontoinnehavare samlar Ecodisplay in personuppgifter om dig som du lämnar
vid din registrering av konto, dock kan vi inte se det lösenord du har angett själv. Ecodisplay
samlar även in uppgifter om dig under tiden du är Kontoinnehavare inom ramen för ditt
kontoinnehav, såsom din inköpshistorik. Som Kontoinnehavare kan du när som helst
uppdatera dina uppgifter genom att gå in på ”Mina sidor”.
3.4 Vi samlar även in och uppdaterar dina/företagets adressuppgifter för adressuppdatering.[wpanchor id=”integritetspolicy-4″]

4. Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter Ecodisplay kan samla in och behandla om dig i egenskap av kund som
genomför köp och använder våra tjänster är:
• Namn och organisationsnummer
• Adress
• Telefonnummer och e-post
• Faktureringsuppgifter
• Kundnummer
• Inköpsstatistik[wpanchor id=”integritetspolicy-5″]

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund till Ecodisplay behandlar dina personuppgifter för olika ändamål.
Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:
• Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av leverans,
fakturering och tillhandahållande av support:
• Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta
felaktiga uppgifter;
• Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon
avse ende tjänster;
• Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
• Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
• Bedöma vilka betalningsvillkor vi kan erbjuda dig, till exempel genom
kreditbedömningar;
• Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och
funktioner;
• Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads och kundanalyser,
marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling
relaterat till köp av tjänster.
5.2 För dig som är Kontoinnehavare
Utöver uppräkningen ovan behandlar Ecodisplay personuppgifter om Kontoinnehavare även i
syfte att:
• Administrera kontoinnehavet;
• Ge dig möjlighet att använda Kontoinnehavets fördelar såsom möjlighet att spara
favoriter, förifyllda uppgifter och möjlighet att hantera flera adresser.
5.3 För dig som är avsändare eller mottagare
• Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som avsändare/mottagare, såsom
genomförande av leverans, tillhandahållande av support;
• Möjliggöra allmän kundservice, som för att be svara frågor, ändra leveransdag och rätta
felaktiga uppgifter.[wpanchor id=”integritetspolicy-6″]

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

5.1 Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller
som Kontoinnehavare, så som för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra
våra åtaganden gentemot dig som konto innehavarare, såsom förenklad administration och
orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som
Kontoinnehavare, dina inköp samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att
kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig bästa möjliga tjänster och produkter.
5.2 I vissa fall kan vi ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller
till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla
bokföringslagens krav.[wpanchor id=”integritetspolicy-7″]

7. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

7.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem
för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna
Integritetspolicy. Ecodisplay kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att
följa lagkrav eller för att bevaka rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.
7.2 Ecodisplay sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren har ett
konto.[wpanchor id=”integritetspolicy-8″]

8. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

8.1 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa
gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata rättsliga intressen eller för att
upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets eller tekniska
problem.
8.2 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.[wpanchor id=”integritetspolicy-9″]

9. Ändring av integritetspolicy

Ecodisplay har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn med hänvisning till
ändrad lagstiftning eller praxis på området.[wpanchor id=”integritetspolicy-10″]

10. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.
Ecodisplay har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina
personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla
uppgifter om kunder, kontoinnehavare, avsändare och mottagare i en databas som är
skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.[wpanchor id=”integritetspolicy-11″]

11. Dina rättigheter

11.1 Ecodisplay ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande
lagstiftning.
11.2 Ecodisplay kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera
eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
11.3 Du har rätt att begära:
a. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag
över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att
få en kopia av de personuppgifter som behandlas.
b. Rättelse av dina uppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de
felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
c. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina
personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in
för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i
exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som
görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
d. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de
endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning
när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b).
Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
11.4 Om du inte vill att vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföring har du alltid
rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@ecodisplay.se.
När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla
personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.[wpanchor id=”integritetspolicy-12″]

12. Cookies

12.1 När du besöker vår hemsida använder vi cookies.
Cookies – vad är det? En cookie är en liten textfil som sparas på din dator av webbplatsen du
besöker. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på
din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan
användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen lagras temporärt i
din dators minne under tiden du är inne och surfar på en sida. Den försvinner när du stänger
din webbläsare. Dessa gör att vi till exempel kan:
• Skapa personliga erbjudanden
• Få information hur besökare interagerar med webbplatsen
• Möjliggöra olika tjänster och funktioner
12.2 Om cookies på Ecodisplay. Vi använder cookies för webbanalys, annonsering och för att
underlätta besökarens aktiviteter på vår webbplats.
Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig
cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil
innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din
webbläsare.
När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information
om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Om du kryssar i ”Kom ihåg
mig” kommer din cookie att finnas kvar en längre tid en vanligt. Om du loggar ut från ditt
konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.
För webbanalys och marknadsföring använder vi oss av Google Analytics. Data från cookien
inkluderas även i Googles demografi- och intresserapporter. För att kunna förbättra vår
annonsering och ge våra besökare bättre erbjudanden använder vi Google.
Vi använder cookies från www.uc.se för att göra presentationen av vår hemsida så bra som
möjligt för våra kunder.
Vi sparar inte information såsom namn och personuppgifter. Information om besökaren kan
inte spåras av Ecodisplay.
12.3 Stänga av cookies. Du bestämmer själv hur din dator hanterar cookies genom
inställningarna i din webbläsare. På webbläsarens hjälpsidor får du mer information om hur
du gör för att blockera eller ta bort en cookie. Tänk på att vissa funktioner inte kan fungera
som de ska om du inte tillåter användningen.[wpanchor id=”integritetspolicy-13″]

13. Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder,
artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som
om besökaren har besökt den andra webbplatsen.
Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare
spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll,
inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och
är inloggad på webbplatsen i fråga.[wpanchor id=”integritetspolicy-14″]

14. Kontaktinformation

Kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina
personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

 

Till toppen